Tài Khoản Cá Nhân (My Accounts)

Thư Viện PCC & Liên Thư Viện Summit

Dùng tài khoản cá nhân để kiểm tra số liệu vật đã mượn hoặc gia hạn thêm thời gian mượn từ thư viện trường PCC và thư viện bạn.

Truy Cập vào Tài Khoản Cá Nhân.

Tìm hiểu thêm về Liên thư viện Summit.

Interlibrary Loan Thư Viện

Dùng Interlibrary Loan Liên thư viện để mượn những sản phẩm quan trọng không có hoặc không đáp ứng được từ tài nguyên của thư viện trường PCC hoặc tài nguyên của đối tác liên thư viện Summit.

Truy cập vào Tài Khoản Interlibrary Loan. 

Tìm hiểu thêm về Interlibrary Loan Liên thư viện.